Day: September 7, 2020

O-NET

O-NET คืออะไร ทำไมถึงต้องสอบ?O-NET คืออะไร ทำไมถึงต้องสอบ?

O-NET นั้นหากให้อธิบายคร่าวๆ ก็คงสามารถบอกได้ว่ามันก็คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยวัตถุประสงค์ที่ต้องมีการจัดสอบ O-NET นั้นเนื่องมาจากเหตุผล ดังต่อไปนี้ เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น

Education